{* *}

Obchodní podmínky

 

Aukční řád

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Aukční řád“) upravuje účast klienta na internetové aukci na portálu společnosti Art Gallery Brno s.r.o. provozovaném na stránkách www.artgallerybrno.cz a pravidla jeho průběhu a užívání.


Definice a výklad základních pojmů

Aukce

Způsob prodeje/nákupu předmětu prostřednictvím Aukčního portálu, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.
Dražba, kdy obě tato synonyma se v Aukčním řádu vyskytují, jsou vzájemně zaměnitelná.


Aukční portál

Internetový systém provozovatele na internetových stránkách: www.artgallerybrno.cz, kde aukce probíhají.
Internetová aplikace, která je využitelná k provedení internetové aukce. 


Aukční řád

Všeobecné obchodní podmínky účasti na internetové aukci v systému společnosti Art Gallery Brno s.r.o., provozovaném na portálu www.artgallerybrno.cz a pravidla jejího průběhu a užívání; nedílná součást Smlouvy o užívání Aukčního portálu i Kupní smlouvy.


Aktuální cena

Součet vyvolávací ceny a veškerých dosavadních příhozů bez provize provozovateli.


Dílo (předmět)

Movitá věc - zboží, případně soubory zboží nabízené v aukci, předané vlastníkem zboží provozovateli portálu za účelem jeho prezentace prodeje přes aukční portál www.artgallerybrno.cz


Heslo

Ochranný prvek pro přihlášení se klienta do internetové aukce.


Internetová aukce

Systém sloužící k výběru nabídky díla klienta provozovatele, která se provádí na základě zmocnění provozovatele vlastníkem díla za účelem jeho zpeněžení, realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v internetové aukci, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s Aukčním řádem, rozumí se tím prodej nejvyšší nabídce učiněné na internetovém portálu www.artgallerybrno.cz


Limit

Částka větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, z níž systém internetového portálu pak dále za klienta automaticky přihazuje nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby účastník zůstal nejvýše přihazujícím, až do výše jeho limitu;


Minimální příhoz

Částka, o kterou musí být nabídka navýšena, výše příhozů při aukci je určena tarifem příhozů.


Nabídka

Nabídka činěná formou příhozu peněžité částky, učiněná účastníkem převyšující jak vyvolávací cenu, tak i aktuálně nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem, tato nabídka musí být navýšena dle pravidel tarifu příhozů.


Provize provozovateli

Poplatek provozovateli hrazený vydražitelem, který uskutečnil nejvyšší příhoz, za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20 % z konečné prodejní ceny plus DPH z provize, kdy tento poplatek i s DPH je k prodejní ceně klientovi po ukončení aukce připočten.


Prodejní cena

Cena položky aukce bez provize provozovateli.


Provozovatel

Společnost Art Gallery Brno s.r.o., provozující internetový aukční portál, který umožňuje vlastníkovi zpeněžit položku aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce aukce.


Přihlašovací jméno

E-mail klienta, zadaný při registraci.


Příhoz

Návrh účastníka na uzavření kupní smlouvy, který činí účastník prostřednictvím aukčního portálu dle tarifu příhozů.


Účastník

Osoba (klient), která užívá portál www.artgallerybrno.cz, který vyplnil registraci do internetového aukčního portálu na www.artgallerybrno.cz pod svým přihlašovacím jménem a heslem uzavřel s provozovatelem Smlouvu o užívání Aukční síně a udělil souhlas s Aukčním řádem společnosti Art Gallery Brno s.r.o. provozovaném na portálu www.artgallerybrno.cz


Účet

Část internetového aukčního portálu zpřístupněná pouze účastníkovi, obsahující informace o jeho účtu a evidující jeho jednotlivé nabídky, žádosti apod.


Uživatel

Osoba, která navštívila portál www.artgallerybrno.cz a užívá jeho funkcí bez registrace, tj. návštěvník internetového portálu.


Vítězný příhoz

Poslední příhoz na položku aukce, jehož přičtením k aktuální ceně se vyjádří, za kolik bylo dílo aukce prodáno.


Vlastník

Fyzická nebo právnická osoba, které se provozovatel zavázal obstarat prodej předmětu, který je za tímto účelem provozovatelem nabízen v Aukčním portálu.


Vydražitel

Klient, který při splnění podmínek Aukce učinil nejvyšší příhoz (nabídku kupní ceny) v rámci probíhající aukce a stal se vítězem dané aukce.


Vyvolávací cena

Nejnižší možná cena díla nezahrnující provizi provozovateli.

 

I.

1.1. Tento Aukční řád upravuje pravidla a podmínky pro užívání internetového portálu www.artgallerybrno.cz a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků internetových aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.artgallerybrno.cz, tedy osob, které se zapojí do internetové aukce s cílem učinit nejvyšší nabídku na položku aukce, za účelem zakoupení vybraného díla či předmětu v aukci. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, tedy faktickou registrací, na portálu www.artgallerybrno.cz uzavírá uživatel s provozovatelem smlouvu o účasti na internetové aukci, za účelem uzavření kupní smlouvy s předmětem aukce.

1.2. Na internetových stránkách www.artgallerybrno.cz je umístěno pole „Souhlasím a porozuměl jsem Všeobecným obchodním podmínkám – Aukční řád”. Označením tohoto uvedeného pole projevuje klient svůj souhlas s aktuálním zněním Aukčního řádu, který se v daném okamžiku stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy.

1.3. Obchodní podmínky v podobě aukčního řádu jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání aukčního portálu a kupní smlouvy. Aukční řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o užívání aukční portálu i kupní smlouvy.

1.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a v souladu s platným českým právem, postupem dle tohoto Aukčního řádu.

1.5. Provozovatelem internetové aukce je společnost Art Gallery Brno s.r.o., sídlem Veveří 455/8, Veveří, 602 00 Brno, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92269, IČ 04851846, DIČ CZ04851846 (dále jen provozovatel), e-mail: info@artgb.cz. Společnost je plátcem DPH. Provozovatelem je společnost provozující internetový aukční portál, který umožňuje vlastníkům daného uměleckého díla zpeněžit položku, která se draží, stanovuje podmínky a pravidla pro zpeněžení a následný převod vlastnického práva k draženému dílu a účastníku aukce nabízenou položku aukce poptat a v případě úspěšného vydražení v aukci dílo získat a přisvojit si k němu vlastnické právo.

1.6. Užíváním internetového aukčního portálu účastník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Aukčního řádu a s ním také souhlasí a v jeho souladu postupuje.

1.7. Provozovatel v rámci internetového aukčního portálu nenabízí své vlastní zboží. Provozovatel nabízí zboží, které je oprávněn nabízet a prodávat svým jménem na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi provozovatelem a vlastníkem předmětného díla.
 

II.

2.1. Podmínkou nakupování zboží prostřednictvím internetového aukčního portálu je uzavření smlouvy o užívání internetového aukčního portálu a bezplatná registrace účastníka.

2.2. Registrace je bezplatná, nenároková, s platností do odstoupení. Účastník internetové aukce je povinen se zaregistrovat a vyplnit úplně a pravdivě registrační formulář, který si před odesláním provozovateli může zkontrolovat a opravit zadané údaje. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny.

2.3. Internetové aukce se mohou účastnit osoby právnické i fyzické.

2.4. Účastníkem internetové aukce mohou být osoby:
a) starší 18 let
b) způsobilé k právnímu jednání (to neplatí, jde-li o nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem aukce spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem)

2.5. Právnická osoba je povinna po vyplnění registračního formuláře zaslat e-mailem, poštou nebo osobně doručit ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nebude starší než 3 měsíce, ve kterém je zapsána osoba oprávněna jednat jejím jménem.

2.6. Účastníkem aukce nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům aukce, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že jejich majetek nepostačuje úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za tyto osoby. Účastníkem nesmí být dále provozovatel, členové jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, osoby jim blízké a její zaměstnanci, ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u provozovatele. Nikdo nesmí dražit za osoby uvedené v tomto odstavci.

2.7. Účastník bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zjišťovat v rámci identifikace osob rodná čísla, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Účastník je po vyplnění registračního formuláře povinen zaslat emailem kopii svého platného občanského průkazu nebo pasu provozovateli nebo jej předložit osobně v provozní době po předchozí domluvě v sídle společnosti Art Gallery Brno s.r.o. Ověření totožnosti účastníka je nezbytné k úspěšnému dokončení registrace. Účastník výslovně prohlašuje a zasláním kopie občanského průkazu nebo pasu stvrzuje, že veškeré své osobní údaje předává provozovateli dobrovolně a o své vlastní vůli, při plném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z důvodu ověření své totožnosti. Uděluje provozovateli souhlas ke zpracování svého rodného čísla a případnému zpracování či pořízení kopie průkazu totožnosti.

2.8. Účastník odpovídá za to, že elektronický e-mailový kontakt, který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty. Účastník dále prohlašuje, že veškerá jednání, která budou učiněna prostřednictvím jeho přihlašovacích údajů, jsou učiněna jeho osobou a v případě zneužití jiným subjektem za toto přebírá plnou zodpovědnost.

2.9. Vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením Aukčního řádu účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele, včetně zasílání informačních e-mailů. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřeby provozovatele.

2.10. Registrovaný účastník je povinen sledovat aktuální Aukční řád i s případnými změnami a těmito podmínkami se řídit. Po splnění pokynů bude registrace dokončena potvrzením administrátora a bude o tomto informován automatickou zprávou zaslanou na jím uvedený e-mail. Potvrzení administrátorem bude nejpozději do 48 hodin od splnění pokynů pro dokončení registrace. Následně se může účastník přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit internetové aukce.

2.11. Účastníci ani  zájemci o uzavření Smlouvy o užívání systému Aukčního portálu nemají žádný právní nárok na užívání Aukčního portálu nebo na uzavření smlouvy o užívání Aukčního portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy o užívání systému Aukčního portálu se stávajícím účastníkem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to i bez uvedení důvodu.

2.12. Údaje o registraci účastníka, tedy smlouvě o účasti v internetové aukci, včetně data provedení registrace, jsou provozovatelem archivovány po dobu platnosti registrace a klientovi na jeho žádost k nim bude umožněn přístup. Současně má každý registrovaný účastník ve svém účtu archivovány veškerá jím vydražená díla. Registraci může účastník kdykoliv zrušit, pokud zašle oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail: info@artgb.cz a po potvrzení přijetí e-mailu o odstoupení provozovatelem, případně poštou na adresu sídla provozovatele písemnou formou doporučeného dopisu. Po vypořádání všech finančních závazků účastníka vůči provozovateli, bude účet účastníka zablokován a údaje skartovány, pokud zákon nestanoví jinak.

2.13. Účastníkem internetové aukce nesmí být vlastník díla či provozovatel.
 

III.

3.1. Provozovatel nabízí na Aukčním portálu díla k prodeji. Provozovatel není vlastníkem děl nabízených na Aukčním portálu. Provozovatel uzavřel s vlastníky děl smlouvu o zprostředkování.

3.2. Všechna díla si účastníci mohou prohlédnout na internetových stránkách www.artgallerybrno.cz, kde jsou zveřejněny fotografie děl i s popisem a to včetně autora díla, názvu díla, dále např. techniky zhotovení, roku či období, čistého rozměru rámu, vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu a plánovaného časového intervalu do konce aukce. Účastníci si mohou díla prohlédnout i v sídle provozovatele na adrese: Veveří 455/8, Brno, PSČ: 602 00 nebo dle dohody v místě, kde se dílo aktuálně nachází.

3.3. Nevýrazná poškození nabízených děl, která odpovídají jejich stáří a přiměřenému opotřebení, se v popisu díla neuvádějí. Položky mohou nést malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu dané položky. V případě nejasností o stavu díla je účastník povinen se informovat dotazem u provozovatele, jinak se má za to, že účastník nemá o stavu díla žádné nejasnosti. Dle uvážení či dohody mezi vlastníkem a provozovatelem bude zpracován znalecký posudek na určení ceny uměleckého díla. Vyvolávací cena díla je stanovována na základě dohody mezi provozovatelem a vlastníkem díla, a v případě, že není zpracováván znalecký posudek na základě doporučení znalce. Takové doporučení nemusí mít písemnou podobu a slouží výhradně potřebám provozovatele.

3.4. Účastník výslovně prohlašuje a potvrzuje, že si je vědom toho, že na některé z předmětů nabízených na Aukčním portálu se mohou vztahovat práva a povinnosti uvedené v níže citovaných právní předpisech, a je s těmito právy a povinnostmi srozuměn. V případě jakýchkoli nejasností či doplňujících otázek týkajících se níže uvedených právních předpisů je účastník povinen se písemně zeptat provozovatele, v případě, kdy tak neučiní, má se za to, že účastník níže uvedeným právním předpisům porozuměl a je zcela srozuměn se všemi právy a povinnostmi, které mu z nich mohou vyplývat.

3.4.1. Pokud je dílem internetové aukce kulturní památka podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu položky a její cena bude zjištěna posudkem znalce. Kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů. Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předměty lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.

3.4.2. Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Provozovatel ani zadávající vlastník nabízené položky dle smlouvy o zprostředkování prodeje, neodpovídá potencionálnímu kupujícímu za to, zda dílo internetové aukce podléhá vývozním či dovozním předpisům českým či státu dovozu.

3.4.3. Provozovatel výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jiné nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem položek kupujícímu či komukoliv jinému vzniknout.
 

IV.

4.1. Nakupování děl účastníky probíhá formou aukční nabídky, tj. formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je provozovatelem vystavený předmět. Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena provozovatelem. Je-li proveden příhoz během posledních 3 (třech) minut Aukce, je plánovaný čas ukončení Aukce prodloužen o 3 (tři) minuty. Čas aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Odpočítávání času se řídí časem na internetovém portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či jiné okolnosti, kterou nezavinil; provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou zmařením Aukce.

4.2. Položky jsou v internetové aukci zveřejněny alespoň 7 dní před jejím ukončením. Účastník po přihlášení do svého účtu, výběru položky v Aukci a kliknutím na její detail přihazuje k ceně nabízené položky požadovanou částku.

4.3. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací ceně, která je uvedena na Aukčním portálu. Příhoz účastníka je vždy závazný a jeho anulace je vyloučena. Toto bere účastník výslovně na vědomí a projevuje s tím souhlas. Účastník je povinen jednat při příhozu zcela obezřetně.

4.4. Výše příhozů v Aukci je stanovena tímto tarifem Příhozů:

4.5. Pokud je dílo již draženo, nelze aktuální příhoz dorovnat, tedy učinit stejnou nabídku, je nutné příhoz zvýšit alespoň o minimální příhoz oproti aktuální ceně. Účastník může také vložit částku své maximální nabídky, kterou je ochoten za položku okamžitě zaplatit.

4.6. Pokud na stejnou položku budou podány dvě stejné nabídky, systém internetového portálu automaticky upřednostní nabídku, která byla podána jako první, rozhodující je přitom datum a čas nabídky.

4.7. Po ukončení Aukce je vydražitel automaticky informován o výhře, platbě a převzetí díla prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci.

4.8. Novým vlastníkem díla se stává účastník, který provede u dané aukce nejvyšší příhoz a posléze provede úhradu provozovateli, vč. provize provozovateli a DPH.

4.9. Provozovatel je oprávněn zrušit příhoz účastníka v těchto případech
a) není možné ověřit identitu účastníka nebo poskytnuté údaje neodpovídají skutečnosti
b) dojde ke zničení nebo poškození díla (živelná událost, cizí zavinění, krádež)
c) dojde v průběhu aukce ke skutečnosti, která značně snižuje právní jistotu provozovatele a důvěryhodnost účastníka (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob)

4.10. Klient může akceptovat systémem nabídnutou částku, která je aktuálně další v pořadí dle tarifu minimálních příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, tak účastník nemusí sledovat průběh a čekat na konec internetové aukce. Aukční portál pak bude pomocí svého systému automaticky přihazovat za klienta nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby klient zůstal nejvýše přihazujícím a vyhrál aukci. Jednotlivé příhozy klienta se budou zvyšovat jen do výše limitu, který nastavil. Všechny klientem nastavené limity příhozů u jednotlivých děl může klient přehledně vidět ve svém účtu. V případě překonání přednastaveného limitu jiným klientem, bude účastník informován emailem, že jeho příhoz byl překonán. Klient dle svého uvážení může limit navýšit či pokračovat osobně. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů systém automaticky upřednostní dříve zadaný limit do systému. V případě, že klient zadá limit na položku, kde není aktuálním dražitelem, systém jej zavede jakožto dražitele, provede minimální příhoz a následně uloží limit do systému. V případě, že se klient rozhodne, že se chce zúčastnit aukce přihazováním do limitu, zadá limit na dílo, kde je aktuálním dražitelem a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna. Limit může klient v průběhu aukce kdykoliv zvýšit. Klient může i limit snížit, ale pouze za předpokladu, že cena bude vyšší o minimální příhoz k aktuální ceně za dílo.

4.11. Maximální částka na konkrétní položku bude zveřejněna až v okamžiku jejího překonání jiným účastníkem. Po ukončení internetové aukce budou částky archivovány v databázi pro případnou zpětnou kontrolu na základě žádosti registrovaného účastníka. Přihlášenému účastníkovi se automaticky aktualizuje stránka celkového výpisu položek aktuální aukce po třech minutách, dále pak 30 sekund před ukončením odpočtu (aukce). V detailu konkrétní položky se automaticky aktualizuje stránka po jedné minutě, dále pak 30 sekund před ukončením odpočtu (aukce). Pokud chce účastník okamžitou informaci o stavu položek v aktuální aukci, aktualizuje si potřebnou stránku osobně, pomocí tlačítka znovu načíst stránku.
 

V.

5.1. Vydražitel, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci a bude mu prodáno dané dílo, je povinen uhradit částku nejvyšší učiněné nabídky nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení internetové aukce daného díla. Dále je seznámen s tím, že je povinen uhradit provozovateli provizi za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20 % z ceny daného díla dosažené v aukci, a to při úhradě ceny dosažené v aukci a stejným způsobem, jakým je hrazena tato cena. Provize provozovatele podléhá dani z přidané hodnoty. DPH je vydražiteli na faktuře jednoznačně vyčísleno.

5.2. Platby budou účastníkem uhrazeny na základě vystavené faktury, bankovním převodem na bankovní účet provozovatele 48518466 /0300, vedený u ČSOB. Vystavená faktura bude po skončení aukce odeslána na e-mail uvedený v registraci. Bankovní poplatky spojené s úhradou kupní ceny a provize jdou k tíži vydražitele. Po uhrazení a připsání částky nejvyšší učiněné nabídky s provizí provozovatele včetně bankovních poplatků na bankovní účet provozovatele se vydražitel internetové aukce stává vlastníkem položky a přechází na něj též nebezpečí škody, zničení a ztráty položky. Vydražitel je povinen si dílo převzít neprodleně poté, co se stane vlastníkem. Vydražené dílo bude předáno pouze vydražiteli na základě jeho identifikace nebo osobě s vyplněnou plnou mocí od vydražitele internetové aukce, s ověřenými podpisy.

5.3. Před uhrazením celé kupní ceny a provize provozovateli nemá vydražitel nárok na vydání vydraženého předmětu.

5.4. Vydražené dílo je možno převzít osobně na adrese provozovatele a to po předchozí domluvě nebo písemně požádat o zaslání věci do místa určení za minimální paušální částku 950,- Kč včetně DPH, zahrnující dopravné, balné a pojištění, za každou jednotlivou položku. Cena za zaslání položky do zahraničí je smluvní. Vydražitel je povinen předem uhradit provozovateli veškeré náklady související se zabalením a přepravou předmětu.

5.5. Odpovědnost za vydražený předmět při přepravě nese přepravce. Nebezpečí škody na díle přechází na klienta vydražitele okamžikem předání externímu přepravci. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, z bezpečnostních důvodů, které dílo může být doručeno externím přepravcem a kdy je nutné osobní převzetí díla.

5.6. Zasílání zasklených a skleněných předmětů je předem vyloučeno.

5.7. V případě nevyzvednutí vydraženého a uhrazeného díla je možné dílo bezplatně uskladnit po dobu 3 dnů od úhrady díla, v případě, že bude vydražitel v prodlení s vyzvednutím díla, zavazuje se vydražitel uhradit skladné 300,- Kč za každý den prodlení s převzetím každého předmětu, provozovatel je přitom oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s účinností dnem doručení e-mailu o odstoupení, přičemž smluvní strany se výslovně dohodly, že v takovém případě je provozovatel povinen vrátit kupujícímu pouze kupní cenu, nikoli provizi provozovatele.

5.8. Pokud dojde k opožděné platbě za dané dílo, která bude učiněna po splatnosti dle tohoto Aukčního řádu, může provozovatel zaslat částku zpět vítěznému účastníkovi a to sníženou o škodu ve výši smluvní pokuty stanovené na 50 % z celkové částky za daný předmět včetně poplatku provozovatele, bez nároku na daný předmět ze strany vítězného účastníka.

5.9. Neuhrazené a nepřevzaté předměty mohou být zařazeny zpět do internetové aukce nebo odprodány jiným zájemcům a jejich původní aukce bude považována za zmařenou. Bude-li nucen provozovatel k takovému kroku přistoupit a dojde-li tedy provozovateli ke škodě, ušlému zisku či poškození dobrého obchodního jména vůči vlastníkům nabízených předmětů, z důvodu neuhrazení položky vítězným účastníkem ve stanoveném termínu dle tohoto Aukčního řádu, tedy do 10 kalendářních dnů od okamžiku ukončení aukce, bude tato škoda provozovatelem vyčíslena jako smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové částky za daný vydražený a neuhrazený předmět vítězným účastníkem včetně poplatku provozovatele, a po vítězném účastníkovi bude požadována k úhradě, včetně všech nákladů právního zastoupení a soudních výdajů. Účast v internetové aukci je dobrovolným rozhodnutím jednotlivce s vědomím svých finančních možností a zároveň s vědomím všech povinností plynoucích z takové účasti se všemi právními důsledky s tím spojenými.
 

VI.

6.1. Účastník má právo odstoupit od Smlouvy o užívání Aukčního portálu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, tedy od registrace účastníka. Odstoupení lze zaslat elektronicky na e-mail provozovatele info@artgb.cz.
 

VII.

7.1. V případě učinění vítězného příhozu nelze ze strany vydražitele odstoupit od kupní smlouvy v žádném případě.
 

VIII.

8.1. Vydražitel se zavazuje si při převzetí předmět s maximální možnou pečlivostí prohlédnout a případné vady písemně sdělit provozovateli na místě v okamžiku převzetí předmětu. Vydražitel je oprávněn si za účelem vynaložení odborné péče k převzetí předmětu zajistit spoluúčast znalce, restaurátora či jiného odborníka. Nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy vydražitel vytknul písemně vady předmětu je povinen existenci těchto vad prokázat.

8.2. Vydražitel oznámí případné vady či poškození předmětu při převzetí, či předloží důkazy do 30 dnů od převzetí. Má se za to, že vada neexistovala, pokud vydražitel neoznámil provozovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit.

8.3. Účastník souhlasí s tím, že doba pro uplatnění práv z vadného plnění je v této smlouvě stanovena na lhůtu 12 měsíců. Toto ustanovení se však nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí, či vyplývá-li to z povahy věci. V případě, že provozovatel bude odpovídat účastníkovi za škodu, účastník souhlasí s tím, že náhrada škody bude omezena. Provozovatel není povinen hradit ušlý zisk, ani škodu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny díla. Provozovatel dále neodpovídá účastníkovi za škodu na díle, ke které dojde za dobu prodlení účastníka vydražitele s jeho převzetím.

8.4. V případě, že se vydražitel rozhodne nevyužít možnosti předmět si před jeho vydražením v aukci osobně prohlédnout, tato skutečnost nemůže následně zakládat vydražitelova práva z vadného plnění.

8.5. Pokud vydražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění spočívající v tvrzení, že se u předmětu jedná po falsum (padělek či napodobeninu), provozovatel výslovně vydražitele upozorňuje, že tento nárok z vadného plnění lze považovat za oprávněný, pouze pokud bude existence falsa jednoznačně a nesporně prokázána znaleckým posudkem od znalce v oboru výtvarné umění.

8.6. Účastník je srozuměn s tím, že umělecké a sběratelské předměty nabízené na aukčním portálu jsou předměty opotřebenými a použitými a jsou poskytovány bez jakékoliv záruky za jakost.
 

IX.

9.1. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci účastníkovi, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel Aukční řád či zmařil jakoukoli předešlou aukci. Takto vyloučený účastník se nesmí pokoušet o novou registraci a to ani prostřednictvím jiné osoby, která by se za něj registrovala a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné. Provozovatel je oprávněn po takovém účastníkovi vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Každý účastník může mít pouze jeden účet. Zjistí-li provozovatel, že účastník má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty účastníkovi zrušit.
V případě výpadku portálu, serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy, ale také v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu, si provozovatel vyhrazuje právo aukci daného položky zrušit či změnit její termín. Provozovatel má právo prodloužit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele internetové aukce, které znemožní většině účastníků činit nabídky nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce pro nalezení internetové aukce. Provozovatel výslovně upozorňuje, že neručí za rychlost připojení, rychlost přenosu dat, případně její případné snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup účastníka k internetové aukci, za rychlost kliku zobrazeného na počítači účastníka a jeho promítnutí do konkrétní aukce, jíž se účastník účastní. Provozovatel neodpovídá účastníkům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.artgallerybrno.cz, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti internetové sítě, jejich prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat jak na straně účastníka, tak na straně provozovatele. Provozovatel nehradí náklady, které případně vzniknou účastníkům s případnou účastí v internetové aukci. Provozovatel upozorňuje účastníka, že v případě nesplnění podmínek pro účast v internetové aukci, nebude jeho registrace dokončena potvrzením administrátora a nebude mu umožněn přístup do internetové aukce. Současně provozovatel upozorňuje uživatele i účastníky aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin.
 

X.

10.1. Popis položek uvedených v internetové aukci je prováděn odborníky provozovatele, jejich správnost však nemůže být zaručena. Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vlastníky provozovateli pro účely aukce. Každý klient si může položky před aukcí nebo během ní osobně prohlédnout v prostorách provozovatele a osobně posoudit. Klient si též může před samotnou aukcí zajistit znalecký posudek od znalce, kterého si k posouzení osobně přizve. Provozovatel si však vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a položku nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě písemného znaleckého posudku od soudního znalce v příslušném oboru, ze kterého bude zřejmé, že se jedná o falzum, může provozovatel danou položku z aukce vyloučit. Na základě uvedených podmínek a smluv mezi provozovatelem a vlastníky nabízených položek se služby poskytované provozovatelem internetové aukce považují za poskytnuté okamžikem uhrazení konečné ceny díla s provizí za zprostředkování klientem vydražitelem. Vlastnické právo na položku přechází na klienta vydražitele okamžikem uhrazení konečné ceny díla s poplatkem za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Aukčního řádu bez předchozího upozornění, a to tím, že zveřejní jejich poslední a úplné znění na internetových stránkách www.artgallerybrno.cz. Takovým zveřejněním vstoupí nový Aukční řád v platnost.

10.2. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Aukčního řádu.

10.3. V případě nevymahatelnosti či neúčinnosti jakéhokoli ujednání Aukčního řádu bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti či neplatnosti, zbývající ustanovení zůstanou závazná. Poskytovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy neupravené tímto Aukčním řádem se budou řídit ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.4. Tento Aukční řád je platný od 01. 01. 2019 a je k dispozici v sídle provozovatele nebo elektronicky na adrese www.artgallerybrno.cz