{* *}

GDPR

 

Obchodní společnost Art Gallery Brno s.r.o., IČ: 04851846, se sídlem Veveří 455/8, Veveří, Brno, PSČ: 602 00, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92269 je dražitelem, provozovatelem a vlastníkem internetové domény www.artgallerybrno.cz a v souladu se zákonem uvádí pro klienty následující poučení:

Informace pro klienty obchodní společnosti Art Gallery Brno s.r.o., kteří poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen jako ,,GDPR”).


Definice:

Identifikovatelná fyzická osoba

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno.


Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.


Správce

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.


Souhlas

Souhlasem subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením čí zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.


Subjekt údajů

Subjektem údajů je konkrétní fyzická osoba, které se týkají konkrétní osobní údaje.


Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz či zničení.

1. Správcem osobních údajů je Art Gallery Brno s.r.o.

2. Kontakt prostřednictvím kterého je možné správce kontaktovat:

e-mail: info@artgb.cz
telefon: +420 722 988 700
korespondenční adresa: Veveří 455/8, 602 00 Brno

3. Zpracováváme osobní údaje, které získáváme přímo od klientů v souvislosti s plněním uzavřených smluv nebo zpracováním požadavků klientů (včetně údajů, které získáváme z podkladů, které jsou společnosti klienty předloženy). Účelem zpracování je uchování údajů klienta zjištěných na základě jeho dobrovolné identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

4. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nutný v souvislosti s provozováním systému aukčního portálu www.artgallerybrno.cz a který vychází z právních předpisů České republiky, tedy zejména ze zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při dražbě. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

6. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění příslušného účelu a v souladu se lhůtami stanovenými v příslušných právních předpisech, zejména lhůtami pro uchování údajů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), případně po dobu, kterou vyžaduje realizování příslušného oprávněného zájmu, který spočívá především v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Uchování trvá po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší než 10.000,- EUR, v ostatních případech uchování trvá 10 let od uskutečnění obchodu. (Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v uzamykatelných prostorech s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a příslušní členové orgánů společnosti.) Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány.

Osobní údaje mohou být v případě potřeby předány třetím osobám, tj. právnímu zástupci, externímu spolupracovníkovi, přepravci, soudu, finančnímu úřadu, pojišťovně, Policii ČR či orgánům činným v trestním řízení.

7. Poučení

Subjekt údajů má za určitých okolností daných GDPR  tato práva:

1) požadovat přístup k osobním údajů (článek 15 GDPR)
2) požadovat opravu osobních údajů (článek 16 GDPR) a doplnění neúplných osobních údajů
3) požadovat výmaz osobních údajů (článek 17 GDPR)
4) požadovat omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR)
5) na přenositelnost (článek 20 GDPR) a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
6) vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 21 GDPR
7) podat proti provozovateli stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)